นาฬิกา BOVET 1822 ONLY WATCH

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ONLY WATCH รุ่นที่ 10 Bovet จึงเลือกสีม่วงแดงเป็นสีหลักเนื่องจากสื่อถึงความเมตตา ความสามัคคี การสนับสนุน และความรัก ในแต่ละรุ่นของ ONLY WATCH โดยมีการกำหนดจานสีเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบนาฬิกาที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการประมูล

Orbis Mundi ที่ได้รับรางวัลได้รับเลือกจาก BOVET ให้เป็นนาฬิกาต้นแบบสำหรับนาฬิกาเฉพาะรุ่น ONLY WATCH ในปีนี้เนื่องจากมีการแสดงเวลาแบบสากล และวิธีการที่การเดินทางนำโลกมารวมกัน การขยายขอบเขตอันไกลโพ้น การแสดงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ

 

To celebrate the 10th edition of ONLY WATCH, Bovet chose magenta as the primary color because of what it represents – kindness, harmony, support, and love. In each edition of ONLY WATCH, a color palette is given to guide the designers of the unique timepieces for the auction.

The award winning Orbis Mundi was chosen by BOVET as the base for this year’s ONLY WATCH unique piece because of its universal time display, and for how travel brings the world together, expanding horizons, fostering understanding, and increasing compassion.

Share on

Published 5th July 2023
×