นาฬิกา Breguet – A Strong Comeback

Courtesy of Breguet

คอลเลคชั่นน้ีครองความเป็ นไอคอนแห่งประวัติศาสตร์การบินมากว่า 70 ปี ในฐานะ อุปกรณ์เหล่านกั บินมืออาชีพ ท่ีเกี่ยวขอ้ งกบัท่ีความเท่ียงตรงแม่นยาของ รวมถึงยงั เคียงคู่อยู่ บนขอ้ มือของเหล่านกั ขบั เครื่องบินสมคั รเล่นที่รักและหลงใหลในตานานแห่งType XX ซ่ึง Manufacture Breguet หรือสานักรังสรรค์นวตั กรรมเรือนเวลาแห่งเบรเกต์ ภาคภูมิใจ อย่างยิ่งท่ีจะเผยโฉมเรือนเวลารุ่นใหม่ ที่ออกแบบข้ึนใหม่พร้อมด้วยนวตั กรรม มีความ ร่วมสมยั อยา่ งยงิ่ และเป่ียมไปดว้ ยเร่ืองราวแห่งประวัติศาสตร์

The year 2023 brings a new Type XX, new momentum, a new generation X and an all-new calibre. Four years of X preparation preceded the arrival of the new generation of iconic Type XX watches, this time, issued in two versions to meet all expectations.

Share on

Published 14th July 2023
×